Nyelvtan

NYELVTAN TÉTELEK 2015/2016

 

I.                   EMBER ÉS NYELV

1; A nyelv mint jelrendszer

2; A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal

II.                KOMMUNIKÁCIÓ

3; A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal

4; A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei

III.             A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

5; A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek

6; A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása – példák alapján

7; A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése

IV.             NYELV ÉS TÁRSADALOM

8; A főbb nyelvváltozatok. a nyelvi sztenderd, a köznyelv, a regionális köznyelv, a nyelvjárások és a csoportnyelvek ( szaknyelv, rétegnyelv, ifjúsági nyelv, szleng)

9; A határon túli nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái

10; Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

V.                A NYELVI SZINTEK

11; A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere; a hangok találkozása (alkalmazkodása) és helyesírásuk

12; A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal

13; Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók mondatbeli és szövegbeli szerepének értelmezése

14; A mellérendelő összetett mondatok mint logikai-tartalmi viszonyok

VI.             A SZÖVEG

15; A tájékoztató, kifejező, érvelő és felhívó szövegfunkciók

16; A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok

VII.          A RETORIKA ALAPJAI

17; A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai

18; A spontán megnyilatkozás és a megtervezett szöveg különbsége

VIII.       STÍLUS ÉS JELENTÉS

19; A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egyszerűbb alakzatok fajtái és hatásuk

20; A társalgási stílus ismérvei, minősége